8. apr, 2020

Ik ben het duister.

“Wat is het in mij dat ik niet genoeg zelfliefde genereer waardoor ik deze rare situatie in mijn leven blijf manifesteren? Wat is het in mij dat ik het lastig vind mijn goddelijke essentie te aanvaarden?”

Het antwoord kwam direct en het begon met een bizar zinnetje dat totaal onverwachts in mijn gedachten opdook: ‘liefde is de meest destructieve kracht op aarde!´  Ik schrok zo hevig dat mijn knieën knikten, mijn ademhaling stokte en mijn lichaam verstarde. Dit was een zinnetje dat volledig indruiste tegen alles waarvoor ik stond.  “Daar klopte een kwaaie pier aan mijn deur en dit keer is het een echte”,  hoorde ik mezelf hardop zeggen. Ik merkte hoe zijn bewustzijn langzaam maar zeker dichter naar het mijne toe kroop en dit voelde creepy. Ik kan er geen Nederlands woord voor vinden dat de enge lading dekte.  Ik was wel wat gewend wat het duister betreft, maar dit voelde onheilspellend en ik was bang.

Zlisster

Deze kwaaie pier, die ik Zlisster noemde, maakte zich kenbaar als zijnde god. Hij zei er niet bij dat hij vanuit het  duister opereerde, maar dat deed hij wel. Hij was een afgezant van hades, de satan, of hoe je de keerzijde van licht ook wilt benoemen.

Via een virtuele film maakte ik kennis met zijn daden en ik leerde de andere kant van de liefde kennen. Ik voelde en ervoer zijn genadeloze kracht, zijn alleenheerschappij,  dominantie, zijn beheersing van het magische spectrum,  zijn spel met leven en dood en zijn ongekende scheppingskracht.  Het voelde als de hel om de diepte van zijn bizarre donkerte en destructief gedrag te ervaren. “Wat in hemelsnaam heb ik nou aan mijn broek hangen”? hoorde ik mezelf wederom hardop zeggen en de beklemming kroop dichterbij. Het voelde alsof de grond onder mijn voeten wegzakte, als of ik brak en mijn leven voorbij was. Dat ik nergens nog iets van het goede van het leven te verwachten had. Genadeloze schuld en schaamte waren mijn deel en dat kon nooit meer vergeven worden. Mijn persoonlijke Apocalyps.

 Innerlijke vrouw

Ik werd me redelijk snel bewust van het feit dat mijn oordeel op dit ‘zelf’ iedere neutraliteit had verloren. Hoe kon het ook anders? Zlisster was de personificatie van het kwaad, de duivel zelf. Vanuit eerdere ervaringen met een zelf die uit mijn schaduw kwam, wist ik hoe essentieel het was om die neutraliteit heel bewust en snel terug te pakken. Ik mocht niet vergeten dat ik Zlisster zelf had uitgenodigd toch? Misschien had ik op een ander antwoord gehoopt, maar het zou krom zijn om hem te negeren. Hoe dan ook droeg hij een antwoord op mijn vragen.

Ik sprak mijn innerlijke vrouw aan, want zij bezat genoeg liefde om deze man uit mijn eigen multidimensionaal bewustzijn te omarmen en zijn beweegredenen te gaan bevatten. De wanhoop verzachtte.

Afgescheiden

Zlisster, de lugubere  boosdoener was een parallel zelf van mij en bestond gelijktijdig met mijn menselijke incarnatie als Jolanda,  in een andere dimensie en op een andere tijdlijn. Hij speelde daarbinnen nog steeds een actuele rol in het eeuwige nu-moment van mijn leven, want hij kon niet in mijn realiteit bestaan. Ik wees hem genadeloos af. Hij paste niet in mijn mooie wereldje waarin ik de liefde koos te laten prevaleren. Zo bleef hij afgescheiden van mijn essentie en hierdoor bleef hij, of liever gezegd ik, mezelf onderdompelen in schuld en schaamte in het actuele nu-moment. Van hieruit bleef ik de ander groter maken en mezelf klein en bleef ik het gevoel houden altijd verantwoordelijkheid voor te ander te moeten dragen.

Alchemistische samensmelting.

Mijn ziel stuurde me een ingenieuze stroom beelden en dromen die van onschatbare waarde waren om mijn complexe transformatieproces stap voor stap gestalte te geven. Ik leerde de keerzijde van de liefde kennen en kreeg inzicht in het diepste duister. Het voelde verscheurend, maar ik voelde ook dat er zich iets opmerkelijk voltrok … ... Door de ogen van de liefde kreeg de duisternis  namelijk een andere betekenis en werd stralender.

Zlisster en ik zetten stap na stap om dichterbij elkaar te komen. Toen kwam het moment dat ik koos dat hij opnieuw deel uit mocht maken van mijn wezen. Onze geometrie smolt samen. Dit voelde zo intens krachtig dat ik er hartkloppingen van kreeg. Ik heb dit ervaren als een puur mystiek alchemistisch proces binnen mijn multidimensionaal zijn. Deze omsmelting van schaduw naar licht brak een diepere laag van de liefde in mij open en hierdoor kwam ik dieper in verbinding met de liefde voor mezelf en met mijn licht (=bewust zijn). Van hieruit kreeg ik een ruimer blikveld op de eenheid.

Overmand (grappige woordspeling) door intens ontroerende gevoelens die ik niet kan beschrijven, stroomden verstilde zoute tranen over mijn wangen. Het begon tot me door te dringen dat ik een belangrijke sleutel in handen had gekregen. Ik kon daarmee een laag van de dualiteit overstijgen en zo het stuk liefdeloosheid dat ik mezelf nog toedichtte helen. Wanneer er meer liefde voor mezelf was, kon ik ook meer eigen waarde mobiliseren waarmee ik mijn goddelijke essentie dieper zou kunnen erkennen.

Neutraliteit brengt stroming.

In de dagen hierna voelde ik hoe mijn fysieke levenskracht, waarneming, onderscheid, daadkracht, handelen, focus en vreugde zich op een ander niveau begonnen te manifesteren.  Puzzelstukken vielen in ras tempo op zijn plek. Het mannelijk veld in mij kon zich makkelijker uiten. Er was een verlammend gevoel in mijn zonnevlecht verdwenen. Dit had altijd geprobeerd mij bij mijn vreugde weg te zuigen. Ik snap nu waarom. Ik vond dat ik er geen recht op had.

Mijn dyslexie kwam even in alle hevigheid terug, maar ik begreep dat dit te maken had met het feit dat ook dit zich nu dieper begon te helen. Ik had mij immers afgescheiden van mijn essentie? Had ik niet delen van mijn bewustzijn hoog in mijn aura terug getrokken om ze maar niet te hoeven voelen? Zo saboteerde ik de aansluiting met mijn essentie, mijn prachtige hoger bewustzijn zijn, mijn goddelijke essentie.

Toen ik vanuit neutraliteit naar Zlisster leerde kijken, kon ik zien dat hij gewoon  een ander zelf was, dat leerde creëren en manifesteren vanuit de vrije wil. Hij speelde zijn rol in het grote spel van licht en schaduw, het grote spel dat leven heet.  Meer is het eigenlijk toch niet? Zlisster koos zijn goddelijke essentie op zijn manier te verkennen en op de kaart te zetten. Ja, dat deed hij vanuit het duister, maar dit is slechts de andere kant van de medaille. De keerzijde  van het licht. Het een kan nooit bewust worden zonder het ander. Zo hoog zo laag. Je kunt Zlisster  slecht noemen, dat is echter een etiket dat voor mij nog slechts geplakt kan worden vanuit een niet geheeld zelf.

Onvoorwaardelijke liefde.

Ik had vaak de mond vol van onvoorwaardelijke liefde. Pas nu begrijp ik dieper wat dit is. Onvoorwaardelijke liefde erkent het duister in mezelf, hoe diep dat ook moge zijn. Het laat de potentie die daarbinnen besloten ligt zich vrijgeven zodat het terug kan stromen naar zijn essentie, het goddelijke zelf in mij.  In plaats dat ik mijn schaduw bevecht en hij zich daardoor tegen mij keert omdat ik hem buiten mij zelf plaats, kan ik hem omarmen en  kan hij vóór me gaan werken. Door mijn schaduw te erkennen kan ik alles wat ik ooit gecreëerd heb, zowel vanuit  het licht als vanuit het donker, samenbrengen in mijn muldtimensionaal mens-zijn. Zo ben ik op weg de goddelijke mens te worden.

Zlisster  heeft mij voort gestuwd naar een dieper begrip van onvoorwaardelijke liefde voor mezelf. Wanneer ik deze liefde voor mezelf kan voelen kan ik die ook voor een ander voelen. Nu ik Zlisster zijn duistere kant kan omvatten, weet ik dat ook hij deel uit maakt van mijn goddelijke essentie. Zijn ervaringen met magie, leven en dood vanuit de schaduw, transcendeerden in een alchemistisch proces naar hoger licht. En aangezien licht bewustzijn is, had ik dit hoger inzicht nooit kunnen omvatten zonder deze schaduw te erkennen. Zo kristalliseerde de dualiteit in mij zich verder  uit en stapten mijn innerlijke vrouw en man dieper hun heilig huwelijk binnen.

Nu ik de keerzijde van het licht heb leren kennen, heb ik meer begrip van het krachtenveld waaruit het licht (=bewustzijn), de goddelijke essentie dus, bestaat. Er ontstond tevens een breder blikveld om de schaduw die ik in de buitenwereld zie  niet te veroordelen. Die schaduw zegt altijd alles over mij zelf en over mijn eigen niet geheelde zielsdelen. Wanneer ik de schaduw in de buitenwereld veroordeel, creëer ik afgescheidenheid en slechts meer schaduw in plaats van dat ik juist schaduwvelden neutraliseer vanuit een hoger perspectief van de liefde voor mezelf.

Ik heb zo duidelijk gemerkt hoe ik nu, na dit helingsproces van mijn schaduw, een veel krachtiger anker van transformatie voor het leven ben. Al helemaal binnen bepaalde collectieve velden waarbinnen nog wordt gecreëerd vanuit de duisternis. Ik heb immers zelf deze ervaringen gehad? Ik kan mijn goddelijke essentie eindelijk dieper aanvaarden!

Over multdimensionaliteit.

Vanuit mijn ervaring draagt de mens een prachtige, overkoepelende overziel en heeft hij daarbinnen vele zielenextensies, of te wel andere zelven. Deze  bestaan allemaal in het actuele nu-moment,  in een andere dimensie of op een andere tijdslijn. Dit is mijn persoonlijke ervaring met de incarnatie theorie.    Sommige van die parallelle zelven dragen een veel hogere wijsheid dan onze menselijke, aardse persoonlijkheid. Er ligt dan ook een grote uitdaging om deze zelven te gaan herkennen, erkennen en te integreren in onze menselijke, aardse persoonlijkheid. Al die zelven zijn dragers van een uniek stukje van  onze goddelijke essentie en dragen antwoorden op de grote vraagstukken waar we ons als mensheid voor geplaatst zien. Ik heb een aantal prachtige hoger bewuste lichtzelven geïntegreerd in mijn menszijn waaronder bijvoorbeeld wijze, liefdevolle buitenaardsen, een tedere elf, een vreugdevolle dolfijn en wijze walvis.  Dit zijn zelven die belangrijk waren voor mij in dit leven.  Het is ongelooflijk waardevol dat zij deel uit maken van de mens Jolanda die ik ben en  mede vanuit hen mijn leven mag vormgeven! En ja, ik heb dus ook schaduw zelven ontmoet waaronder Hasper Oll, een Zeta buitenaardse man, waar ik eerder over schreef. En nu dus Zlisster. Misschien zijn het wel mijn schaduwzelven die me de diepst mogelijke  en krachtigste transformatie hebben gebracht!

Het totaal aantal zelven vormt onze multidimensionale potentie en draagt onze goddelijke essentie. Onze grootsheid. De mens is zoveel meer dan hij tot nu heeft gedacht. Hij is goddelijk!  Onze multidimensionale werkelijkheid is de sleutel waarmee we doelgericht en daad krachtig, stap voor stap onze menselijke evolutie vorm kunnen geven. Eerst binnen het zelf en van hieruit voor het collectief. Dat gebeurt ook al en dit neemt op dit moment een zinderende vlucht!

Hè hè bijna klaar!

Mooie lezer jij en ik, we zijn goddelijk! We zijn zoveel meer dan we ooit voor mogelijk hielden. Ik kreeg antwoorden op mijn vragen. Hoe dankbaar ben ik daar voor.  Wanneer er gebieden in je leven zijn die maar niet willen stromen, kies voor een moment van diepe ontspanning, geef jezelf de intentie los te laten wat niet meer nodig is, voel respect voor je zelf, neem stil waar en geef jezelf over aan je goddelijke essentie. Vraag om hulp en kies er voor  dat je het WAARD bent om het antwoord te ontvangen. Dat er genoeg liefde in je is nu om te omvatten waar het om gaat! Je mag weer gelukkig zijn! En vergeet niet dat het jouw eigen hogere wijsheid is die voor je klaar ligt en op je wacht! Al heel lang ... ... 

Ik wens je een liefdevol en vooral blij kerstfeest, diep in verbinding met je prachtige licht en schaduw, jouw eigen goddelijke essentie. Die goddelijke essentie ligt nu in de kribbe, niets meer of minder dan dat! Ik wens je ook een zinderend mooie reis door het nieuwe jaar en hoop dat de vreugde je scheppingskracht steeds krachtiger aan mag sturen! Dat overleven zich omsmelt naar werkelijk LEVEN! En dat deze levenskracht van hieruit uit zal stromen naar elkaar en naar onze prachtige planeet!

Liefdevolle lichtgroet,

Jolanda van Dalen

17 december 2017

 Halsteren.

 

Artworks: makers zijn onbekend bij mij.